Tag Archives: tư vấn đặt cửa chính

Phong thủy cửa chính

Phong thủy cửa chính Phong thủy cửa chính

“Tam bất kiến” trong phong thủy Tam bất kiến là thuật ngữ chỉ ba điều đại kỵ trong phong thủy khi mở cửa bước vào nhà, gồm: Khai môn kiến táo: Sách Dương trạch tam yếu có viết: “khai môn kiến táo, tiền tài đa hao”, tức là khi mở cửa mà nhìn ngay thấy bếp thì ...